8.sınıf fen ve teknoloji testi

1.. I- CaCO3 + ısı     CaO + CO2
    II- 2Hg + O2    2 HgO + ısı
    III- H 2SO4 + 2NaOH     Na2SO4 + 2H2O + ısı
    Yukarıdaki tepkimelerin hangileri endotermik tepkimedir?
    a) Yalnız I      b) Yalnız II   
   c) II – III       d) I – III

2.         denkleştirilmiş tepkime denkleminde X’ in formülü nedir?
     

3.Kimyasal tepkimeler için aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

A)Kimyasal tepkimelerde kütle korunur
B) Girenlerin molekül yapıları değişir ve yeni molekül yapıları oluşur
C) Kimyasal tepkimeler oluşurken daima ortamdan ısı alır.
D) Kimyasal tepkimeler sırasında atomun çekirdek yapısı değişmez
4.
I.     K maddesi ele kayganlık veriyor   
II.     L maddesi çinkoya (Zn) etki ederek Hidrojen gazı     açığa çıkarıyor
III. K ve L maddesi birleşerek M maddesini oluşturuyor       
Buna göre K,L,M Aşağıdakilerden hangisidir?   
        K        M        L
    A)    baz        asit        tuz
    B)     tuz        baz        asit
    C)    asit        baz        tuz
    D)    baz        tuz        asit

5. I.-kömürün yanması
     II-Suyun donması
     III- Suyun ayrışması
     IV-Alkolün yoğunlaşması

Yukarıdaki olaylardan hangileri ekzotermik olay yada olaylardır?

a) I ve II      b) I ve IV      
c) II ve IV          d) I, II ve IV

6.  20X ve  17Y  elementlerinin oluşturduğu bileşiğin formülü nedir?

a) X2Y         b)  XY2           
c)   XY3       d)   X3Y3


7.  Aşağıdakilerden hangisi asit-baz reaksiyonuna örnek olabilir?
       A)   HCl  +  KOH ›       KCl + H2O

       B)   2HCl  +  Ca  ›    CaCl2  + H2

       C)   CO  +  ½ O2 ›       CO2

       D)  NaOH       ›      Na+  + OH-
 
8. Kimyasal bağların oluşmasına aşağıdaki taneciklerden hangisi yol açar?
A)  proton              
B)  elektron             
C)  nötron             
D)  atom çekirdeği


9.Aşağıdakilerden hangisi omurgalı hayvan grubundadır
A)Derisi dikenliler   
C)Eklem bacaklılar
B)Sürüngenler                
D)Solucanlar

10.Eşey hücresinde 26 kromozom bulunan bir canlının vücut hücresinde kaç kromozom bulunur
A)104           B)52              
C)26            D)13

11.Bir sıvının elektrik akımını iletmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
a)moleküler yapıda olması       
b)heterojen olması 
c)homojen olması                     
d)iyonlar içermesi

12.Aşağıdakilerden hangisi asit ve baz çözeltilerinin ortak özelliğidir?
1-Acımsı olma 
2-Elektrik akımını iletme
3-Turnusol kağıdına etki etme
a)yalnız  1       b)yalnız  2            
c)1 ve 3          d)2 ve 3

13.Bir bileşikteki atomları bir arada tutan kuvvete ne ad verilir?
A)Kimyasal tepkime  
B)Kimyasal olay
C)Kimyasal bileşik     
D)Kimyasal bağ

14.  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?       
        A )  C + O2    ?   CO2
        B )  H2  + O2  ?   H2O
        C )  Fe + S   ?   FeS
        D )  2Hg + O2   ?    2HgO

15.Kimyasal tepkimeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 A) Atomların sayısı korunur.
 B) Kütle korunur
 C) Moleküllerin sayısı korunur.
 D) Atom türü korunur.

16.  3 Cu  +  8 HNO3  ›  3 Cu ( NO3 )2 + 2 NO  +  4X
      Tepkimesindeki “X” maddesinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
A)    HO2
B)    H2O3
C)    H2O4
D)    HO

17.  Aşağıdaki endotermik(ısı alan) tepkimelere verilen örneklerden hangisi yanlıştır?

A)    Katıların  erimesi endotermik bir tepkimedir.
B)    Sıvıların donması endotermik bir tepkimedir.
C)    Sıvıların buharlaşması endotermik bir tepkimedir.
D)    Katıların süblimleşmesi endotermik bir tepkimedir.

18.  Aşağıdaki tepkime denklemleri ve bu tepkimelerin türleri verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır.

          A) NH3 + HCI  ?  NH4CI      Birleşme tepkimesidir.
          B) MgCO3  ?  MgO + CO2    Ayrışma tepkimesidir.
          C) MgO + Zn  ?  ZnO + Mg    Yer değiştirme tepkimesidir.
          D) CO2  ?  C + O2    Yanma tepkimesidir.

 
19.Aşağıdakilerden hangisinde apolar kovalent bağ bulunur?
a.    Cl2
b.    Fe2O3
c.    K2S
d.    NaCl

Yukarıdaki ifadelere göre aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?
( 1H , 17CI , 8O , 11Na )

A)    I ‘ in yapısında iyonik bağ vardır.
B)    II‘nin yapısında polar kovalent bağ vardır.
C)    III’ ün yapısında apolar kovalent bağ vardır.
D)    IV‘ün yapısında kovalent bağ vardır.

20.
I-    CH4 + 2O2 ? CO2 + 2H2O
II-    Ca(OH)2 + 2HCI  ? CaCL2 +2H2O
III-    C2H6O +  7/2 O2 ? 2CO2 + 3H2O
IV-    MgCO3 + 2HCI ? MgCI2 + CO2 + H2O

Yukarıdaki tepkime denklemlerinden hangisi ya da hangileri denk değildir?

A)    Yalnız  I                              
B) Yalnız  II
C)  II ve III                               
D) Yalnız  III
CEVAP ANAHTARI
01    A    11    D   
02    D    12    D   
03    C    13    D   
04    D    14    B   
05    D    15    C   
06    B    16    A       
07    A    17    B       
08    B    18    D       
09    B    19    A       
10    B    20    D       İLKÖĞRETİM TEST

Ali DAĞDEVİREN

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

 DEĞERLENDİR

Hazırlayan: Ali DAĞDEVİREN 

0 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam40
Toplam Ziyaret2882386