8.sınıf fen ve teknoloji testi

1. C + O2 ----> CO2 + ısı tepkimesi nasıl bir tepkimedir?

A)Endotermik, sentez tepkimesi
B)Ekzotermik, analiz tepkimesi
C)Endotermik, analiz tepkimesi
D)Ekzotermik, sentez tepkimesi   


2.KOH + HCI › X + H2O tepkimesinde X ile gösterilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

a) CIO     b) KH       
c) OH    d) KCI
 

3.         I    Sütün mayalanması  
           II.  Elmanın çürümesi      
             III. Alkolün buharlaşması      
            
       Olaylarından hangileri fiziksel değişmedir ?
      
      A)  Yalnız II               
      B)  Yalnız III         
      C )  I-II-III              
      D )  II ve III

4. X= musluk suyu      Y= baz çözeltisi
İki farklı kapta bulunan  X ve Y maddelerine bir miktar saf NaOH katısı eklenirse her iki kapta da hangi değişim gerçekleşir?

a) Nötrleşirler               
b)Yoğunlukları azalır.
c) Elektrik iletkenlikleri artar.   
d) (OH-) iyonlarının sayısı azalır

5. Mitoz bölünmenin ;
    I.Üreme
   II.Büyüme
  III.Canlıların çeşitliliği
 Verilenlerden hangilerinin gerçekleşmesinde etkisi yoktur?

A)Yalnız I                                  
B)I ve II
C)Yalnız III                                
D)I ve III

6.hangi ifade doğrudur?
A) Yanma tepkimesinin gerçekleşmesi için oksijen şart değildir.
B) Asit içine su dökülebilir.
C) Isı vererek gerçekleşen tepkimelere egzotermik tepkime denir.
D) Tepkime sırasında değişim geçiren maddelere ürünler adı verilir


7.angi tepkime denktir?
A) H2 + O2 ›   H2O
B) Fe + S›  2FeS
C) Mg + ZnO Mg2 + ZnO2
D)KClO3 › KCl + 3/2O2


8.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ EKZOTERMİK REAKSİYONDUR?
A) KİREÇ TAŞININ BİLEŞENLERİNE AYRILMASI         
B)SUYUN  KAYNAMASI
C) DEMİRİN PASLANMASI                                                 
D) SUYUN ELEKTROLİZİ


9.C + O  =  CO + ISI  REAKSİYONU İÇİN;
 I- ANALİZ REAKSİYONUDUR     II-YANMA REAKSİYONUDUR     III-EKZOTERMİK REAKSİYONUDUR
YARGILARINDAN HANGİSİ YADA HANGİLERİ DOĞRUDUR?
A) YALNIZ I                                
B) I-II                         
C) II-III                      
D) I-II-III

10. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
        1-Fotosentezin gerçekleşmesi kimyasal bir tepkimedir
        ll-Solunum olayının gerçekleşmesi kimyasal bir tepkimedir
       lll-Deterjan kimyasal tepkime ile oluşur
  a) l,ll                        b)ll,lll               c)l,lll                     d)l,ll,lll

11.Aşağıdakilerden hangisinin sulu çözeltisi turnusol kağıdının rengini maviye çevirir?
    a)CH3COOH        b) NH3                c)HCI                d)H2SO4

12. Aşağıdakilerden hangisi  nötürleşme  sonucu  oluşmuştur?
      a) Ca                    b)H2SO4               c)KCl                d)NH3

13.) Bir kimyasal tepkimede aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
  a)  Kütle miktarları korunur
  b)  Atom sayıları korunur
  c)  Hacim miktarları korunur
  d)  Atomların cinsleri korunur

14)  Hangisi kimyasal tepkimedir?
  a) demirin paslanması
  b) şekerin suda erimesi
  c) suyun buharlaşması
  d) kağıdın yırtılması

15.  Hangisi iyonik bağlar için söylenemez?
  a) metallerle-ametaller arasındadır
  b) atomlar arasında elektron alışverişi söz konusudur
  c) metaller elektron verir ametaller alır
  d) iyonik bağda elektronlar ortaklaşa kullanılır

16. XY bileşiği kovalent  YZ  bileşiği iyonik bağlı ise
    hangisi  doğrudur
                    X          Y                  Z
   a)             metal       ametal            metal
   b)             ametal     metal              ametal
   c)             ametal     ametal            metal
   d)             metal       metal             ametal


17.    I. NaCl...............iyonik bağ
        II. KCl................iyonik bağ
        III. F-F...............iyonik bağ
        (11Na , 17 Cl , 19K , 9 F )
     Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
    A)I-II        B)I-III 
    C)II-III      D)I-II-III                                                             

18.Suyun donması
2.Metan gazının yanması
3.Alkolün uçması
Olaylarından hangileri ısı veren (ekzotermik ) reaksiyonlardır?
 a)Yalnız 1         b) Yalnız 2      
 c) Yalnız 3        d)  1 ve 2
19. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi iyonik bağ yardımı ile oluşmuştur?
a)H2O                 b)SO2                
c)Na  F          d) N2 O3

20. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A)    Asitlerin ayıracı mavi turnusol kağıdıdır.
B)    Bazlar asitlerle tepkimeye girerek tuzları oluşturur.
C)    Tuzların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
D)    Bazlar metallerle tepkimeye girer
                                                                          D                            

CEVAP ANAHTARI
01    D    11    B   
02    D    12    C   
03    B    13    C   
04    C    14    A   
05    D    15    D   
06    C    16    C       
07    D    17    A       
08    C    18    A       
09    C    19    C       
10    D    20    D       İLKÖĞRETİM TEST

Ali DAĞDEVİREN

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

 DEĞERLENDİR

Hazırlayan: Ali DAĞDEVİREN 

0 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam331
Toplam Ziyaret2893813