8. sınıf maddenin yapısı konu anlatım

8. SINIF 3. ÜNİTE
MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

PERİYODİK TABLO

Maddenin temel birimi atomlar. Tek bir cins atomdan oluşmuş, kimyasal tekniklerle ayrıştırılamayan ya da farklı maddelere dönüştürülemeyen saf maddelereyse "element" adı veriliyor. Dünya üzerinde bilinen elementlerin belirli bir şekilde yerleştirildiği sistem, periyodik tablo olarak adlandırılıyor.

Elementlerin, soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru artan atom numaralarına göre diziliminden oluşan bu tabloda, yatay sıralara "periyot", dikey sütunlaraysa "gurup" adı veriliyor.

Periyodik tabloyu kullanarak, her element hakkında belirli bilgiler elde edebiliriz.

 Atom Numarası: Bir atomda bulunan proton sayısı, elementi tanımlar ve atom numarası olarak adlandırılır. Atomda bulunan proton sayısı aynı zamanda, elementin kimyasal karakteri hakkında da bilgi verir.

Element Simgesi: Her elemente ait bir ya da iki harften oluşan simgelerin, uluslararası geçerliliği vardır.
Elektron Dizilimi: Uyarılmamış bir atomdaki elektronların konumlarını gösterir. Kimyabilimciler, temel fizik bilgilerine dayanarak, atomların elektron dizilimlerine göre nasıl davranabilecekleri konusunda fikir yürütebilirler. 

Bir elementin periyodik tablodaki yerine bakarak, o elementin elektron dizilimi de anlaşılabilir. Aynı grupta (dikey sırada) yer alan elementlerin elektron dizilimleri büyük benzerlik gösterir ve bu nedenle de kimyasal tepkimelerde benzer şekilde davranırlar. 
Periyodik tabloda yer alan elementler, gösterdikleri belirli ortak özelliklere göre gruplar halinde inceleniyor. Bu gruplar hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse:

1-A Gurubu(Alkali Metaller): Periyodik tablonun ilk grubunda 1A (dikey sırasında) yer alan metallerdir. Fransiyum dışında hepsi, yumuşak yapıda ve parlak görünümdedir. Kolaylıkla eriyebilir ve uçucu hale geçebilirler. Bağıl atom kütleleri arttıkça, erime ve kaynama noktaları da düşüş gösterir. Diğer metallere kıyasla, özkütleleri de oldukça düşüktür. Hepsi de, tepkimelerde etkindir. En yüksek temel enerji düzeylerinde bir tek elektron taşırlar. Bu elektronu çok kolay kaybederek +1 yüklü iyonlar oluşturabildikleri için, kuvvetli indirgendirler. Isı ve elektriği çok iyi iletirler. Suyla etkileşimleri çok güçlüdür, suyla tepkime sonucunda hidrojen gazı açığa çıkarırlar.

                                                 

2-A Gurubu (Toprak Alkali Metaller):
Periyodik tablonun baştan ikinci grubunda 2A (dikey sırasında) yer alan elementlerdir. Sıklıkla beyaz renkli olup, yumuşak ve işlenebilir yapıdadırlar. Alkali metallerden daha az tepken (tepkimelere girmeye eğilimli) karakterde olmalarının yanında, erime ve kaynama sıcaklıkları da daha düşüktür. İyonlaşma enerjileri de alkali metallerden daha yüksektir. Toprak elementleri ismi, bu gruptaki elementlerin toprakta bulunan oksitlerinin, eski kimyabilimciler tarafından ayrı birer element olarak düşünülmesinden gelir.

Geçiş metalleri(B gurupları):Sertlikleri, yüksek yoğunlukları, iyi ısı iletkenlikleri ve yüksek erime-kaynama sıcaklıklarıyla tanınırlar. Özellikle sertlikleri nedeniyle, saf halde ya da alaşım halinde yapı malzemesi olarak kullanılırlar. Geçiş elementlerinin hepsi, elektron dizilimlerinde, en dışta her zaman d orbitalinde elektron taşırlar. Tepkimelere giren elektronlar da, d orbitalindeki elektronlardır. Geçiş metalleri sıklıkla birden fazla yükseltgenme basamağına sahiptir. Çoğu, asit çözeltilerinde hidrojenle yer değiştirecek kadar elektropozitiftir. İyonları renkli olduğu için, analizlerde kolay ayırt edilirler.  

Ametaller: Metal özelliği göstermeyen elementlerdir. Metaller çözeltilerde katyonları (pozitif yüklü iyonları) oluştururken, ametaller anyon (negatif yüklü iyon) oluşturma eğilimindedir. Metallerin aksine iyi iletken değillerdir ve elektronegatiflikleri çok yüksektir. Metaller ve ametaller arasında özellikler gösteren bazı yarıiletken elementler, "metaloidler" olarak da adlandırılır. Halojenler ve soygazlar da ametal doğadadır.

7-A Gurubu(Halojenler): Periyodik tablonun 7A grubunda bulunan, tepkimeye eğilimli ametallerdir. Bu gruptaki elementlerin hepsi elektronegatiftir. Elektron alma eğilimi en yüksek olan elementlerdir. Doğada sert olarak değil, mineraller halinde bulunurlar. Element halinde 2 atomlu moleküllerden oluşurlar. Oda koşullarında flor ve klor gaz, brom sıvı, iyotsa katı haldedir. Erime ve kaynama noktaları grupta aşağıdan yukarıya doğru azalır. Zehirli ve tehlikeli elementler olarak bilinirler.

8A Gurubu (Soygazlar): Periyodik tablonun en son 8A grubunu oluşturan, tümü tek atomlu ve renksiz gaz halinde bulunan elementlerdir. En dış yörüngeleri elektronlarla tamamen dolu olduğu için son derece kararlıdırlar ve tepkimelere eğilimleri de çok düşüktür. Bu davranışları nedeniyle de "soygaz" adını almışlardır. Atmosferde bulunurlar ve sıvı havanın damıtılmasıyla elde edilirler. İlk keşfedilen soygaz, hidrojenden sonra en hafif element olan helyumdur. Radon, çekirdeği dayanıksız olan, radyoaktif bir elementtir. Çok düşük olan erime ve kaynama noktaları, grupta yukarıdan aşağıya gidildikçe yükselir. İyonlaşma enerjileri, sıralarında en yüksek olan elementlerdi
Elementlerin atom numaralarına göre belirli bir kurala uyarak sıralanması ile periyodik cetvel oluşur.

 • Periyodik cetvelde yatay sıralara periyot, düşey sıralara grup denir. Periyodik cetvelde 7 tane periyot, 8 tane A grubu, 8 tane B grubu vardır. 8B grubu 3 tanedir. Her periyot kendine ait olan s orbitali ile başlar p orbitali ile biter. Diger bir ifade ile 1A grubu ile başlayıp 8A grubu ile sona erer.

 • Periyodik cetvelde A grubu elementlerinin özel isimleri vardır.


1A-ALKALİ METALLER
2A-TOPRAK ALKALİ METALLER
3A-TOPRAK METALLER
4A-KARBON GRUBU
5A-AZOT GRUBU
6A-OKSİJEN GRUBU
7A-HALOJENLER
8A-SOYGAZLAR

 • Periyodik cetvelde aynı grupta bulunan elementlerin değerlik elektron sayıları aynı olduğundan benzer kimyasal özellik gösterirler.

METAL-AMETAL ve SOYGAZ’IN ÖZELLİKLERİ

Metal

Ametal

Soygaz

 1. Grup numarası 1A,2A, 3A, ve B gruplarında bulunan elementler metaldir.
 2. Kendilerini soygaza benzetmek için son yörüngelerindeki elektoronları vererek
  (+)değerlik alırlar. 1A(+1), 2A (+2)Kesinlikle (-) değer almazlar.
 1. Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar.Ametallerle bileşik oluştururlar.
 2. İndirgen özellik gösterirler.
 3. Tel ve Levha haline gelebilirler.
 4. Elektirik akımını iletirler.
 5. Tabiatta genellikle katı halde bulunurlar .
 1. Grup numarası 5A ,6A,7A, olanlar ametaldir.
 2. Soygaza benzeme yani son yörüngelerindeki elektronları 8′e tamamlamak için elektron alarak(-) değerlik alılar.

5A(-3),6A,(-2)7A(-1)…

Fakat(+) değerlik alabilirler.

 1. Kendi aralarında ve me-tallerle bileşik oluşturur-lar.
 2. Yükseltgen özellik göste-rirler.
 3. Tel ve levha haline gel-mezler.
 4. Elektirik akımını iletmez-ler.
 5. Tabiatta genelde gaz ve çift atomlu moleküller halinde bulunurlar. (F2,N2,02…)                                                    
 1. Grup Numarası 8A olanlar soygazdır.
 2. Kararlıdırlar,elektron alış-verişi yapmazlar.
 3. Bileşik yapmazlar
 4. Orbitalleri doludur.
 5. Tabiatta tek atomlu gaz halinde bulunur-lar.
 BİLEŞİK OLUŞUMU

a. Metal + Ametal ------İYONİK BAĞ

b. Ametal + Ametal----KOVALENT BAĞ

Metaller son yörüngelerindeki elektronları vererek (+) değerlik alırlar.

Ametaller ise son yörüngedeki elektronları 8′e tamamlamak için elektron alarak (-) değerlikli olurlar.

Bileşik formülünü bulabilmek için öncelikle bileşiği oluşturacak elementlerin değerlikleri tespit edilir. Bu değerlikler en küçük katsayılar şeklinde çaprazlanır.

En genel ifadesi ile X+m ile Y-n iyonu XnYm

bileşiğini oluşturur.

Bileşiği oluşturan atomların her ikisi de ametal olduğunda farklı bileşik formülleri oluşabilir.

periyodik tablo tıklayın..        >>TEOG PUAN HESAPLAMA

 

>>KİMYASAL BAĞLAR KONU ANLATIMINA GEÇ

>>KİMYASAL TEPKİMELER KONU

>>KİMYASAL TEPKİMELER KONU ANLATIMI VİDEO

>>ASİT VE BAZLAR KONU ANLATIMI

 >> yaprak testler
             

>>  test matikler

>>teog online madde testi

>>teog denemeler

>>8. sınıf konu anlatımlarına dön             


  Web Counter kez okundu 


  Yorumlar - Yorum Yaz


  Haberin Olsun..
  Ziyaret Bilgileri
  Aktif Ziyaretçi3
  Bugün Toplam89
  Toplam Ziyaret2545587
  sayaçmatik